AnyDesk Standard (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นมาตรฐาน สำหรับองค์กรธุรกิจ)
12,400.00 บาท
13,400.00 บาท
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
AnyDesk Ultimate (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่)
177,900.00 บาท
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
AnyDesk Advanced (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล รุ่นระดับสูง สำหรับองค์กรธุรกิจ)
31,900.00 บาท
34,800.00 บาท
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
AnydeskThailand.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.