อีเมล
เบอร์โทรติดต่อ
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
ต่อ (ไม่บังคับ)
โทรศัพท์มือถือ
ชื่อ
นามสกุล
บริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่
ประเภทธุรกิจ
 ธุรกิจการก่อสร้าง (การสร้างถนน / สร้างอาคาร / สร้างเขื่อน)
 ธุรกิจการเกษตร
 ธุรกิจการขนส่ง (ทางบก / ทางน้ำ / ทางอากาศ)
 ธุรกิจการท่องเที่ยว (โรงแรม / บริการ / ร้านอาหาร)
 ธุรกิจการพาณิชย์ (ผู้ค้าส่ง / ผู้ค้าปลีก / ตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ)
 ธุรกิจการสื่อสาร
 ธุรกิจด้านการเงิน (ธนาคาร / ประกันภัย / หลักทรัพย์)
 ธุรกิจด้านไอที (ฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการข้อมูล)
 ธุรกิจอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมในครัวเรือน / อุตสาหกรรมโรงงาน)
 สถาบันการศึกษา (โรงเรียน / มหาวิทยาลัย)
 หน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงายภาครัฐวิสาหกิจ
 ธุรกิจด้านการโฆษณา / การตลาด
 ธุรกิจด้านการแพทย์ (โรงพยาบาล / คลินิก / อุปกรณ์ทางการแพทย์)
 ธุรกิจให้บริการด้านการบัญชี
 ธุรกิจด้านสุขภาพ และความงาม
สินค้า
AnyDesk Ultimate (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่) : On-Premise License (1-Year Subscription License) Include 5 Active Users
จำนวน :
AnyDesk Ultimate (โปรแกรมรีโมทหน้าจอ ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่) : On-Premise License (1-Year Subscription License) Include 5 Active Users
จำนวน :
หมายเหตุ ( ไม่บังคับ )
ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ